Kane's Furniture - Sofas

Sofas

Hogan Sofa

Hogan Sofa

$499.99

Holloway Leather Sofa

Holloway Leather Sofa

$999.99

Intrigue Leather Sofa

Intrigue Leather Sofa

$999.99

Intrigue Power Reclining Leather Sofa

Intrigue Power Reclining Leather Sofa

$1299.99

Jazz Power Reclining Sofa With Drop Down Table

Jazz Power Reclining Sofa With Drop Down Table

$899.99

Kenzo Black Sofa

Kenzo Black Sofa

$999.99

Kenzo White Sofa

Kenzo White Sofa

$999.99

Leo Reclining Sofa

Leo Reclining Sofa

$899.99

Lily Sofa

Lily Sofa

$399.99

Malone Sofa

Malone Sofa

$499.99

Malone Sofa

Malone Sofa

$499.99

Margot Reclining Sofa

Margot Reclining Sofa

$699.99

Max Sofa

Max Sofa

$449.99

Maya Sofa

Maya Sofa

$599.99

Padre Reclining Sofa

Padre Reclining Sofa

$799.99

Palermo Fire Power Reclining Leather Sofa w/ Power Headrest

Palermo Fire Power Reclining Leather Sofa w/ Power Headrest

$1199.99

Palermo Slate Power Reclining Leather Sofa w/ Power Headrest

Palermo Slate Power Reclining Leather Sofa w/ Power Headrest

$1199.99

Peoria Power Reclining Sofa with Drop Down Table

Peoria Power Reclining Sofa with Drop Down Table

$799.99

Phoenix Reclining Sofa w/Drop Down Table

Phoenix Reclining Sofa w/Drop Down Table

$699.99

Ridley Sofa

Ridley Sofa

$599.99